ขอเชิญอาจารย์ร่วมฟังบรรยาย โครงการขับเคลื่อนแนวนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่ Innovative University (ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

เอกสารประกอบ

โครงการขับเคลื่อนแนวนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่ Innovative University (ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

แบบประเมินโครงการขับเคลื่อนแนวนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่ Innovative university