ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS 3 (การรับตรงร่วมกัน)

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(ระบบ TCAS สำหรับคุณวุฒิ ม.6) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

 

คณะศิลปศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19101000003 ศศ.บ.การจัดการการโรงแรม พิเศษ
19101000005 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19102000008 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ
19102000009 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ
19102000010 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ
19102000011 ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ
19102000012 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ
19102000013 ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ
19102000015 ศษ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ
19102000017 ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19103000018 วท.บ.การผลิตพืช ปกติ
19103000019 วท.บ.สัตวศาสตร์ ปกติ
19103000020 วท.บ.ประมง ปกติ
19103000021 วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ
19103000022 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ

 

คณะบริหารธุรกิจ  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19105000035 บธ.บ.การตลาด ปกติ
19105000036 บธ.บ.การตลาด พิเศษ
19105000041 บธ.บ.การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปกติ
19105000043 บธ.บ.การเงิน ปกติ
19105000045 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปกติ
19105000047 B.B.A.Marketing ปกติ
19105000048 B.B.A.International Business Administration ปกติ
19105000049 B.B.A.Business English ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19106000050 คศ.บ.การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
ปกติ
19106000051 คศ.บ.อาหารและโภชนาการ ปกติ
19106000052 คศ.บ.เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ปกติ
19106000053 ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ

 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19107000054 ศล.บ.จิตรกรรม ปกติ
19107000055 ศล.บ.ประติมากรรม ปกติ
19107000056 ศล.บ.ศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ
19107000059 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ
19107000061 ศล.บ.นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ
19107000062 ศล.บ.ดนตรีสากล ปกติ
19107000064 ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ
19107000065 ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19108000066 ทล.บ.เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ
19108000067 ทล.บ.เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปกติ
19108000068 ทล.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ
19108000070 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ
19108000071 ทล.บ.เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปกติ

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19109000072 วท.บ.คณิตศาสตร์ ปกติ
19109000073 วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ
19109000075 วท.บ.เคมี ปกติ
19109000076 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ
19109000077 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ
19109000078 วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ปกติ

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19111000082 วท.บ.สุขภาพและความงาม ปกติ

 

คณะพยาบาลศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19111000083 พยาบาลศาสตร์ ปกติ