ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 5(3.5) (รับตรงอิสระ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(ระบบ TCAS สำหรับคุณวุฒิ ม.6) รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

 

คณะศิลปศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19101000084 ศศ.บ.อุตสาหกรรมการบริการการบิน (บัณฑิตพันธ์ุใหม่) ปกติ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19102000007 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ
19102000009 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ
19102000013 ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ
19102000015 ศษ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ
19102000017 ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19103000018 วท.บ.การผลิตพืช ปกติ
19103000019 วท.บ.สัตวศาสตร์ ปกติ
19103000020 วท.บ.ประมง ปกติ
19103000021 วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ
19103000022 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19104000023 วศ.บ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (9 สาขาวิชา) ปกติ
19104000031 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ
19104000032 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม ปกติ
19104000033 วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ ปกติ
19104000034 วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย ปกติ
19104000085 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน (บัณฑิตพันธ์ุใหม่) ปกติ

 

คณะบริหารธุรกิจ  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19105000047 B.B.A.Marketing ปกติ
19105000048 B.B.A.International Business Administration ปกติ
19105000049 B.B.A.Business English ปกติ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19107000054 ศล.บ.จิตรกรรม ปกติ
19107000055 ศล.บ.ประติมากรรม ปกติ
19107000056 ศล.บ.ศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ
19107000057 ศล.บ.ศิลปะไทย ปกติ
19107000061 ศล.บ.นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ
19107000062 ศล.บ.ดนตรีสากล ปกติ
19107000064 ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19109000072 วท.บ.คณิตศาสตร์ ปกติ
19109000073 วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ
19109000075 วท.บ.เคมี ปกติ
19109000076 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19111000081 พทป.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ปกติ
19111000082 วท.บ.สุขภาพและความงาม ปกติ

 

คณะพยาบาลศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19111000083 พย.บ.พยาบาลศาสตร์ ปกติ