ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง ปวช./ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(สอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
001 ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา ปกติ
004 ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ
005 ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ
006 ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ
007 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ
008 ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ
017 ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ
503 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ
531 อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต พิเศษ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
025 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ
032 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ
505 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา พิเศษ
507 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า พิเศษ
509 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล พิเศษ
513 วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ–วิศวกรรมอุตสาหการ พิเศษ
516 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – วิศวกรรมโทรคมนาคม พิเศษ
518 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ
519 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ
520 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
043 คศ.บ. การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ
526 คศ.บ. การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
057 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ