ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง ปวช./ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561
มิถุนายน 6, 2018
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 5(3.5) (รับตรงอิสระ)
มิถุนายน 8, 2018

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ในการรับนักศึกษากลับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ม.6/ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ในการรับนักศึกษากลับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ม.6/ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินรับสมัครกลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ม.6 / ปวช./ ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

ระเบียบการรับสมัครกลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะ/วิทยาลัย
ศิลปศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย