ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (สอบตรง ปวช./ปวส.) เพิ่มเติม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (สอบตรง ปวช./ปวส.) เพิ่มเติม
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
001 ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา ปกติ
002 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ
003 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ
004 ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ
005 ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ
006 ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ
007 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ
017 ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ
503 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ
531 อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต พิเศษ

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
025 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ
026 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ
032 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ
505 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา พิเศษ
507 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า พิเศษ
509 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล พิเศษ
513 วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ–วิศวกรรมอุตสาหการ พิเศษ
516 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – วิศวกรรมโทรคมนาคม พิเศษ
518 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ
519 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ
520 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
526 คศ.บ. การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ
528 คศ.บ. เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
057 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ