ประกาศผลสอบ ผู้ได้รับทุนนวัตกรที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
พฤษภาคม 28, 2018
รับสมัคร RMUTT TCAS’61 รอบ 5(3.5) (รับตรงอิสระ)
พฤษภาคม 30, 2018

ประกาศเรื่องโครงการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561