ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบTCAS 2) รอบ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561(ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบTCAS 2) รอบ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 (ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย)

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19101000001 ศศ.บ.การท่องเที่ยว ปกติ
19101000002 ศศ.บ.การจัดการการโรงแรม ปกติ
19101000003 ศศ.บ.การจัดการการโรงแรม พิเศษ
19101000004 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปกติ
19101000005 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19102000006 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ปกติ
19102000007 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ
19102000008 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ
19102000009 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ
19102000011 ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ
19102000012 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ
19102000013 ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ
19102000015 ศษ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ
19102000017 ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19103000018 วท.บ.การผลิตพืช ปกติ
19103000019 วท.บ.สัตวศาสตร์ ปกติ
19103000020 วท.บ.ประมง ปกติ
19103000021 วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ
19103000022 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19104000023 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (9 สาขาวิชา) ปกติ
19104000024 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ปกติ
19104000025 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ
19104000026 วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ
19104000027 วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ
19104000028 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ
19104000029 วศ.บ.วิศวกรรมชลประทานและจัดการน้ำ ปกติ
19104000030 วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร ปกติ
19104000031 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ
19104000032 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม ปกติ
19104000033 วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ ปกติ
19104000034 วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย ปกติ

 

คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19105000035 บธ.บ.การตลาด ปกติ
19105000036 บธ.บ.การตลาด พิเศษ
19105000037 บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ
19105000039 บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ
19105000040 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ
19105000041 บธ.บ.การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปกติ
19105000042 บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปกติ
19105000043 บธ.บ.การเงิน ปกติ
19105000044 บัญชีบัณฑิต ปกติ
19105000045 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปกติ
19105000048 B.B.A.International Business Administration ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19107000050 คศ.บ.ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ
19107000051 คศ.บ.อาหารและโภชนาการ ปกติ
19107000052 คศ.บ.เทคโนโลยีงานประดิษฐ์และสร้างสรรค์ ปกติ
19107000053 คศ.บ.การศึกษาปฐมวัย ปกติ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19107000054 ศล.บ.จิตรกรรม ปกติ
19107000055 ศล.บ.ประติมากรรม ปกติ
19107000056 ศล.บ.ศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ
19107000057 ศล.บ.ศิลปะไทย ปกติ
19107000058 ศล.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์ ปกติ
19107000059 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ
19107000060 ศล.บ.ออกแบบภายใน ปกติ
19107000061 ศล.บ.นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ
19107000063 ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทยศึกษา ปกติ
19107000064 ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ปกติ
19107000065 ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19108000066 ทล.บ.เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ
19108000067 ทล.บ.เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปกติ
19108000068 ทล.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ
19108000069 ทล.บ.เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ปกติ
19108000070 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ
19108000071 ทล.บ.เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปกติ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19109000072 วท.บ.คณิตศาสตร์ ปกติ
19109000073 วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ
19109000075 วท.บ.เคมี ปกติ
19109000076 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ
19109000077 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19111000079 สถ.บ.สถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ
19111000080 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19111000081 พทป.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ปกติ
19111000082 วท.บ.สุขภาพและความงาม ปกติ

 

พยาบาลศาสตร์
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19111000083 พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปกติ