ประกาศ เรื่องการเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่สอบผ่านระบบสอบตรง(ปวช./ปวส.) และระบบ TCAS 2 ให้ตรวจสอบรํายชื่อ ตารางเรียนและห้องเรียน

***สำหรับนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มีค่าใช้จ่ายหนังสือ 300 บาท