ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS 2 (โควตา) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS 2 (โควตา) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19101000003 ศศ.บ.การจัดการการโรงแรม พิเศษ
19101000005 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19102000008 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ
19102000009 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ
19102000011 ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ
19102000012 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ
19102000013 ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ
19102000015 ศษ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19103000018 วท.บ.การผลิตพืช ปกติ
19103000021 วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ
19103000022 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19104000023 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (9 สาขาวิชา) ปกติ
19104000024 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ปกติ
19104000026 วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ
19104000031 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ
19104000032 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม ปกติ
19104000033 วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ ปกติ
19104000034 วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย ปกติ

 

คณะบริหารธุรกิจ  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19105000035 บธ.บ.การตลาด ปกติ
19105000036 บธ.บ.การตลาด พิเศษ
19105000040 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ
19105000041 บธ.บ.การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปกติ
19105000043 บธ.บ.การเงิน ปกติ
19105000044 บัญชีบัณฑิต ปกติ
19105000045 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปกติ
19105000047 B.B.A.Marketing ปกติ
19105000048 B.B.A.International Business Administration ปกติ
19105000049 B.B.A.Business English ปกติ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19107000056 ศล.บ.ศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ
19107000061 ศล.บ.นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19108000070 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19109000073 วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ
19109000074 วท.บ.สถิติประยุกต์ ปกติ
19109000075 วท.บ.เคมี ปกติ

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19111000082 วท.บ.สุขภาพและความงาม ปกติ