ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561
มีนาคม 27, 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (TCAS รอบที่ 2 รับแบบ โควตา)
เมษายน 10, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม
(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
001 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.6 MiB368
003 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.6 MiB286
008 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ2.6 MiB246
009 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ2.6 MiB148
025 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ2.6 MiB227
026 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.6 MiB165
027 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.6 MiB160
029 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ2.6 MiB147
030 สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ2.6 MiB195
032 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ2.6 MiB152
036 สาขาการตลาด ปกติ2.6 MiB218
037 สาขาการตลาด พิเศษ2.6 MiB142
040 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ2.6 MiB180
041 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ2.6 MiB260
050 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ2.6 MiB192
051 สาขาออกแบบภายใน2.6 MiB188
052 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ2.6 MiB141
064 สาขาการจัดการการโรงแรม พิเศษ2.6 MiB169
065 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ2.6 MiB136
502 สาขาเทคโนโลยีการผลิต ปกติ2.6 MiB175
503 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ2.6 MiB186
506 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.7 MiB313
512 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.6 MiB223
518 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ2.7 MiB212
519 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.7 MiB214
520 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.8 MiB239
531 สาขาเทคโนโลยีการผลิต พิเศษ2.6 MiB164