ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม
(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
001 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.6 MiB392
003 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.6 MiB308
008 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ2.6 MiB270
009 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ2.6 MiB168
025 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ2.6 MiB251
026 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.6 MiB181
027 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.6 MiB177
029 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ2.6 MiB172
030 สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ2.6 MiB211
032 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ2.6 MiB168
036 สาขาการตลาด ปกติ2.6 MiB239
037 สาขาการตลาด พิเศษ2.6 MiB163
040 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ2.6 MiB198
041 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ2.6 MiB282
050 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ2.6 MiB215
051 สาขาออกแบบภายใน2.6 MiB206
052 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ2.6 MiB158
064 สาขาการจัดการการโรงแรม พิเศษ2.6 MiB187
065 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ2.6 MiB154
502 สาขาเทคโนโลยีการผลิต ปกติ2.6 MiB191
503 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ2.6 MiB203
506 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.7 MiB326
512 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.6 MiB240
518 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ2.7 MiB231
519 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.7 MiB235
520 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.8 MiB259
531 สาขาเทคโนโลยีการผลิต พิเศษ2.6 MiB183