ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561
NameSizeHits
NameSizeHits
001 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.7 MiB490
002 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.7 MiB428
003 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.7 MiB363
004 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.7 MiB259
005 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ2.7 MiB273
006 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ2.7 MiB329
007 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ2.8 MiB224
008 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ2.7 MiB228
010 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ2.7 MiB193
011 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา2.7 MiB186
012 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ2.7 MiB217
015 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ2.7 MiB226
017 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ2.7 MiB140
018 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.8 MiB418
019 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.8 MiB385
020 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล2.8 MiB363
021 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต ปกติ2.8 MiB384
022 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.7 MiB296
023 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ2.7 MiB235
024 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์2.8 MiB287
025 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ2.7 MiB195
027 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.7 MiB207
028 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ2.8 MiB443
029 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ2.7 MiB186
030 สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ2.7 MiB167
032 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ2.7 MiB183
034 สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ ปกติ2.7 MiB129
035 สาขาวิศวกรรมเคมึสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย2.7 MiB168
036 สาขาการตลาด ปกติ2.8 MiB346
037 สาขาการตลาด พิเศษ2.7 MiB195
038 สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ2.8 MiB337
039 สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป พิเศษ2.7 MiB138
040 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ2.7 MiB247
041 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ3.1 MiB493
042 สาขาบัญชีบัณฑิต ปกติ3.2 MiB640
043 สาขาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ2.8 MiB213
044 สาขาอาหารและโภชนาการ ปกติ2.7 MiB364
045 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ปกติ2.7 MiB881
046 สาขาจิตรกรรม ปกติ2.7 MiB162
047 สาขาประติมากรรม ปกติ2.7 MiB159
048 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ2.7 MiB142
049 สาขาศิลปะไทย ปกติ2.7 MiB127
050 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ2.7 MiB189
051 สาขาออกแบบภายใน2.7 MiB219
052 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ2.7 MiB174
053 สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ2.7 MiB264
054 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปกติ2.7 MiB160
055 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ2.8 MiB324
056 สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ปกติ2.7 MiB175
057 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ2.7 MiB150
058 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปกติ2.7 MiB197
059 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ2.8 MiB299
060 สาขาสถาปัตยกรรม ปกติ2.8 MiB347
061 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ปกติ2.7 MiB191
062 สาขาการท่องเที่ยว ปกติ2.8 MiB308
063 สาขาการจัดการการโรงแรม ปกติ2.8 MiB238
064 สาขาการจัดการการโรงแรม พิเศษ2.7 MiB181
065 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ2.7 MiB198

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
501 สาขาการจัดการการโรงแรม ปกติ3.1 MiB1492
502 สาขาเทคโนโลยีการผลิต ปกติ2.8 MiB168
503 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ3.1 MiB333
504 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ3.1 MiB501
505 สาขาวิศวกรรมโยธา พิเศษ3.1 MiB508
506 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ3.1 MiB744
507 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พิเศษ3.1 MiB594
508 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.9 MiB402
509 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ3.2 MiB319
510 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง ปกติ2.8 MiB254
511 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต ปกติ2.9 MiB300
512 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.8 MiB291
513 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ พิเศษ3.1 MiB308
514 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ2.9 MiB413
515 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ3.1 MiB499
516 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม พิเศษ3.1 MiB299
517 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ2.8 MiB399
518 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ2.8 MiB299
519 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.8 MiB285
520 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.8 MiB338
521 สาขาการตลาด ปกติ3.1 MiB274
522 สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ3.1 MiB290
523 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ3.2 MiB334
524 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ3.2 MiB493
525 สาขาบัญชีบัณฑิต ปกติ3.9 MiB474
526 สาขาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ2.7 MiB151
527 สาขาอาหารและโภชนาการ ปกติ3.1 MiB306
528 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ปกติ2.7 MiB119
529 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ3.1 MiB264
530 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ2.8 MiB188
531 สาขาเทคโนโลยีการผลิต พิเศษ2.7 MiB153
532 สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ2.7 MiB166


ปฏิทินการรับสมัครสอบตรงวุฒิ สำหรับปวช./ปวส. เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา