ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561
NameSizeHits
NameSizeHits
001 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.7 MiB512
002 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.7 MiB448
003 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.7 MiB384
004 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.7 MiB289
005 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ2.7 MiB300
006 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ2.7 MiB360
007 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ2.8 MiB244
008 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ2.7 MiB254
010 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ2.7 MiB210
011 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา2.7 MiB213
012 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ2.7 MiB245
015 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ2.7 MiB250
017 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ2.7 MiB155
018 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.8 MiB439
019 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.8 MiB405
020 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล2.8 MiB394
021 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต ปกติ2.8 MiB402
022 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.7 MiB311
023 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ2.7 MiB276
024 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์2.8 MiB307
025 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ2.7 MiB217
027 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.7 MiB232
028 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ2.8 MiB467
029 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ2.7 MiB214
030 สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ2.7 MiB191
032 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ2.7 MiB209
034 สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ ปกติ2.7 MiB154
035 สาขาวิศวกรรมเคมึสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย2.7 MiB187
036 สาขาการตลาด ปกติ2.8 MiB370
037 สาขาการตลาด พิเศษ2.7 MiB213
038 สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ2.8 MiB353
039 สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป พิเศษ2.7 MiB159
040 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ2.7 MiB284
041 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ3.1 MiB513
042 สาขาบัญชีบัณฑิต ปกติ3.2 MiB659
043 สาขาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ2.8 MiB228
044 สาขาอาหารและโภชนาการ ปกติ2.7 MiB384
045 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ปกติ2.7 MiB903
046 สาขาจิตรกรรม ปกติ2.7 MiB178
047 สาขาประติมากรรม ปกติ2.7 MiB182
048 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ2.7 MiB174
049 สาขาศิลปะไทย ปกติ2.7 MiB144
050 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ2.7 MiB206
051 สาขาออกแบบภายใน2.7 MiB238
052 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ2.7 MiB194
053 สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ2.7 MiB293
054 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปกติ2.7 MiB174
055 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ2.8 MiB343
056 สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ปกติ2.7 MiB192
057 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ2.7 MiB171
058 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปกติ2.7 MiB209
059 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ2.8 MiB327
060 สาขาสถาปัตยกรรม ปกติ2.8 MiB361
061 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ปกติ2.7 MiB214
062 สาขาการท่องเที่ยว ปกติ2.8 MiB323
063 สาขาการจัดการการโรงแรม ปกติ2.8 MiB260
064 สาขาการจัดการการโรงแรม พิเศษ2.7 MiB198
065 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ2.7 MiB212

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
501 สาขาการจัดการการโรงแรม ปกติ3.1 MiB1568
502 สาขาเทคโนโลยีการผลิต ปกติ2.8 MiB179
503 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ3.1 MiB346
504 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ3.1 MiB517
505 สาขาวิศวกรรมโยธา พิเศษ3.1 MiB529
506 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ3.1 MiB760
507 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พิเศษ3.1 MiB612
508 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.9 MiB418
509 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ3.2 MiB331
510 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง ปกติ2.8 MiB266
511 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต ปกติ2.9 MiB314
512 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.8 MiB303
513 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ พิเศษ3.1 MiB321
514 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ2.9 MiB426
515 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ3.1 MiB512
516 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม พิเศษ3.1 MiB324
517 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ2.8 MiB413
518 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ2.8 MiB315
519 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.8 MiB296
520 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.8 MiB350
521 สาขาการตลาด ปกติ3.1 MiB288
522 สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ3.1 MiB304
523 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ3.2 MiB363
524 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ3.2 MiB511
525 สาขาบัญชีบัณฑิต ปกติ3.9 MiB501
526 สาขาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ2.7 MiB164
527 สาขาอาหารและโภชนาการ ปกติ3.1 MiB321
528 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ปกติ2.7 MiB130
529 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ3.1 MiB278
530 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ2.8 MiB202
531 สาขาเทคโนโลยีการผลิต พิเศษ2.7 MiB163
532 สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ2.7 MiB178


ปฏิทินการรับสมัครสอบตรงวุฒิ สำหรับปวช./ปวส. เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา