ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 
คณะบริหารธุรกิจ ในโครงการร่วมมือกับ บริษัท ไทวัสดุ จำกัด
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) หลักสูตร 4 ปี  ภาคพิเศษ 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 15.00 – 20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สนใจสมัครเรียน

ติดต่อรับใบสมัครที่แผนกทะเบียน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 สมัครได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

หลักฐาน: รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบรับรองการศึกษา