ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/สอบปฏิบัติ(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/สอบปฏิบัติ(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
001 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.5 MiB1481
002 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.5 MiB1935
003 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.5 MiB1182
004 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.5 MiB732
005 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ2.5 MiB690
006 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ2.5 MiB1050
007 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ2.5 MiB508
008 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ2.5 MiB369
009 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ85.7 KiB240
010 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ2.5 MiB390
011 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา พิเศษ2.4 MiB252
012 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ2.5 MiB441
013 สาขาประมง ปกติ85.7 KiB209
014 สาขาการผลิตพืช ปกติ85.7 KiB176
015 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ2.4 MiB303
016 สาขาสัตวศาสตร์ ปกติ85.7 KiB169
017 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ2.5 MiB236
018 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.8 MiB1005
019 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.6 MiB1272
020 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล2.6 MiB1083
021 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต ปกติ2.6 MiB777
022 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.5 MiB638
023 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ2.5 MiB591
024 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์2.5 MiB598
025 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ2.5 MiB375
026 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ85.7 KiB312
027 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.5 MiB344
028 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ2.8 MiB768
029 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ2.5 MiB244
030 สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ2.4 MiB218
031 สาขาวิศวกรรมอาหาร ปกติ2.4 MiB214
032 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ2.5 MiB360
033 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม ปกติ85.7 KiB216
034 สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ ปกติ85.7 KiB192
035 สาขาวิศวกรรมเคมึสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย85.7 KiB219
036 สาขาการตลาด ปกติ2.5 MiB601
037 สาขาการตลาด พิเศษ2.5 MiB313
038 สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ2.6 MiB818
039 สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป พิเศษ2.5 MiB312
040 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ2.5 MiB393
041 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ2.9 MiB875
042 สาขาบัญชีบัณฑิต ปกติ3.0 MiB1208
043 สาขาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ2.5 MiB324
044 สาขาอาหารและโภชนาการ ปกติ2.5 MiB896
045 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ปกติ2.5 MiB335
046 สาขาจิตรกรรม ปกติ2.5 MiB243
047 สาขาประติมากรรม ปกติ2.5 MiB208
048 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ2.5 MiB192
049 สาขาศิลปะไทย ปกติ2.4 MiB208
050 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ2.5 MiB243
051 สาขาออกแบบภายใน2.5 MiB378
052 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ2.5 MiB296
053 สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ2.5 MiB566
054 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปกติ2.5 MiB348
055 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ2.6 MiB683
056 สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ปกติ2.5 MiB369
057 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ2.5 MiB334
058 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปกติ2.5 MiB356
059 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ2.5 MiB380
060 สาขาสถาปัตยกรรม ปกติ2.6 MiB576
061 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ปกติ2.5 MiB364
062 สาขาการท่องเที่ยว ปกติ2.5 MiB595
063 สาขาการจัดการการโรงแรม ปกติ2.6 MiB380
064 สาขาการจัดการการโรงแรม พิเศษ2.5 MiB218
065 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ2.5 MiB277
090 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ (เพิ่มเติม ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด) ปกติ4.4 MiB862

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/สอบปฏิบัติ(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
501 สาขาการจัดการการโรงแรม ปกติ2.9 MiB525
502 สาขาเทคโนโลยีการผลิต ปกติ2.6 MiB343
503 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ2.9 MiB607
504 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.9 MiB1205
505 สาขาวิศวกรรมโยธา พิเศษ3.0 MiB1110
506 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ3.2 MiB2383
507 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พิเศษ3.0 MiB1689
508 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.9 MiB1175
509 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล พิเศษ2.9 MiB917
510 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง ปกติ2.6 MiB652
511 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต ปกติ2.8 MiB824
512 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.6 MiB788
513 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ พิเศษ2.9 MiB692
514 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ2.8 MiB699
515 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ2.9 MiB726
516 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม พิเศษ2.9 MiB618
517 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ2.6 MiB1069
518 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ2.8 MiB807
519 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.5 MiB409
520 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.5 MiB417
521 สาขาการตลาด ปกติ2.8 MiB414
522 สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ2.9 MiB516
523 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ2.9 MiB444
524 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ3.0 MiB914
525 สาขาบัญชีบัณฑิต ปกติ3.6 MiB1499
526 สาขาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ2.5 MiB246
527 สาขาอาหารและโภชนาการ ปกติ2.8 MiB597
528 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ปกติ2.5 MiB212
529 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ2.8 MiB926
530 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ2.6 MiB526
531 สาขาเทคโนโลยีการผลิต พิเศษ2.5 MiB281
532 สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ2.5 MiB305
590 สาขาวิศวกรรมวัสดุ (เพิ่มเติม ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด)3.7 MiB644

 


ปฏิทินการรับสมัครสอบตรงวุฒิ สำหรับปวช./ปวส. เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561