รายชื่อผู้สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ รอบ 3
มีนาคม 15, 2018
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) หลักสูตร 4 ปี
มีนาคม 25, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/สอบปฏิบัติ(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/สอบปฏิบัติ(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
001 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.5 MiB1458
002 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.5 MiB1908
003 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.5 MiB1156
004 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.5 MiB707
005 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ2.5 MiB668
006 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ2.5 MiB1027
007 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ2.5 MiB486
008 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ2.5 MiB348
009 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ85.7 KiB221
010 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ2.5 MiB366
011 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา พิเศษ2.4 MiB231
012 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปกติ2.5 MiB423
013 สาขาประมง ปกติ85.7 KiB190
014 สาขาการผลิตพืช ปกติ85.7 KiB158
015 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ2.4 MiB284
016 สาขาสัตวศาสตร์ ปกติ85.7 KiB151
017 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ2.5 MiB215
018 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.8 MiB982
019 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.6 MiB1242
020 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล2.6 MiB1059
021 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต ปกติ2.6 MiB753
022 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.5 MiB615
023 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ2.5 MiB564
024 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์2.5 MiB574
025 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ2.5 MiB352
026 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ85.7 KiB296
027 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.5 MiB320
028 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ2.8 MiB744
029 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ2.5 MiB222
030 สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ2.4 MiB202
031 สาขาวิศวกรรมอาหาร ปกติ2.4 MiB194
032 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ2.5 MiB340
033 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม ปกติ85.7 KiB201
034 สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ ปกติ85.7 KiB174
035 สาขาวิศวกรรมเคมึสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย85.7 KiB202
036 สาขาการตลาด ปกติ2.5 MiB585
037 สาขาการตลาด พิเศษ2.5 MiB292
038 สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ2.6 MiB796
039 สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป พิเศษ2.5 MiB284
040 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ2.5 MiB369
041 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ2.9 MiB856
042 สาขาบัญชีบัณฑิต ปกติ3.0 MiB1185
043 สาขาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ2.5 MiB302
044 สาขาอาหารและโภชนาการ ปกติ2.5 MiB854
045 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ปกติ2.5 MiB312
046 สาขาจิตรกรรม ปกติ2.5 MiB226
047 สาขาประติมากรรม ปกติ2.5 MiB193
048 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ2.5 MiB176
049 สาขาศิลปะไทย ปกติ2.4 MiB190
050 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ2.5 MiB229
051 สาขาออกแบบภายใน2.5 MiB362
052 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ2.5 MiB244
053 สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ2.5 MiB551
054 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปกติ2.5 MiB334
055 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ2.6 MiB669
056 สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ปกติ2.5 MiB351
057 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ2.5 MiB318
058 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปกติ2.5 MiB340
059 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ2.5 MiB366
060 สาขาสถาปัตยกรรม ปกติ2.6 MiB558
061 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ปกติ2.5 MiB348
062 สาขาการท่องเที่ยว ปกติ2.5 MiB575
063 สาขาการจัดการการโรงแรม ปกติ2.6 MiB365
064 สาขาการจัดการการโรงแรม พิเศษ2.5 MiB205
065 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ2.5 MiB256
090 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ (เพิ่มเติม ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด) ปกติ4.4 MiB774

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/สอบปฏิบัติ(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
501 สาขาการจัดการการโรงแรม ปกติ2.9 MiB508
502 สาขาเทคโนโลยีการผลิต ปกติ2.6 MiB328
503 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ2.9 MiB589
504 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.9 MiB1186
505 สาขาวิศวกรรมโยธา พิเศษ3.0 MiB1092
506 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ3.2 MiB2360
507 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พิเศษ3.0 MiB1661
508 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.9 MiB1160
509 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล พิเศษ2.9 MiB887
510 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง ปกติ2.6 MiB635
511 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต ปกติ2.8 MiB807
512 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.6 MiB774
513 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ พิเศษ2.9 MiB662
514 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ2.8 MiB677
515 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ2.9 MiB709
516 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม พิเศษ2.9 MiB588
517 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ2.6 MiB1043
518 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ2.8 MiB790
519 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.5 MiB394
520 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.5 MiB402
521 สาขาการตลาด ปกติ2.8 MiB393
522 สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ2.9 MiB497
523 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ2.9 MiB429
524 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ3.0 MiB897
525 สาขาบัญชีบัณฑิต ปกติ3.6 MiB1464
526 สาขาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติ2.5 MiB232
527 สาขาอาหารและโภชนาการ ปกติ2.8 MiB582
528 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ปกติ2.5 MiB201
529 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ2.8 MiB898
530 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ปกติ2.6 MiB482
531 สาขาเทคโนโลยีการผลิต พิเศษ2.5 MiB266
532 สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ปกติ2.5 MiB294
590 สาขาวิศวกรรมวัสดุ (เพิ่มเติม ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด)3.7 MiB617

 


ปฏิทินการรับสมัครสอบตรงวุฒิ สำหรับปวช./ปวส. เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561