ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 


 

(ขยายเวลา)การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ประกาศ ขยายเวลาการสรรหา ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน361.4 KiB200
2 กำหนดการสรรหา ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ขยายเวลา) แนบท้ายประกาศ194.8 KiB170
3 ประกาศ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามฯ ที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน685.9 KiB215
4 ประกาศ แผนกลยุทธ์ในการนำเสนอฯ เพื่อรับการสรรหาเป็น ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน665.9 KiB179

 


 

การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน780.7 KiB245
ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน280.9 KiB213
ประกาศ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามฯ ที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน685.9 KiB243
ประกาศ แผนกลยุทธ์ในการนำเสนอฯ เพื่อรับการสรรหาเป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน665.9 KiB212
แบบใบสมัคร เอกสารหมายเลข 1 - 5159.5 KiB177