ตรวจสอบรายชื่อ และห้องสอบ การทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รอบเพิ่มเติม)