นักศึกษาสายครูที่จะได้หนังสือรับรองผลการเรียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561

นักศึกษาสายครูที่จะได้หนังสือรับรองผลการเรียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ได้ดังนี้
1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สามารถขอหนังสือรับรอง ได้แก่
สาขา การศึกษาปฐมวัย
2.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สามารถขอหนังสือรับรอง ได้แก่
สาขา วิศวกรรมโยธา
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา

3.คณะศิลปกรรมศาสตร์
สามารถมาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ห้อง RMUTT STUDENT SERVICE CENTER

——————————————————————————————————————-

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา (สายครู) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค. 60)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

——————————————————————————————————————-