ประกาศแจ้งวันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด
นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในวันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2560 ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
  1.นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินใหม่ในวันที่นักศึกษาต้องการชำระในระบบลงทะเบียนของนักศึกษา (ห้ามใช้ใบเดิมที่ไม่มีค่าปรับ)

โดยนักศึกษาที่เข้าปี 2555 ลงไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2560

     นักศึกษาที่เข้าปี 2556 เป็นต้นไป (เหมาจ่าย) เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.- 20 ธ.ค. 2560

  2.ตรวจสอบจำนวนเงิน ค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯตามวันที่นักศึกษาจะชำระ ก่อนนำไปชำระกับธนาคารฯ
     ตามกำหนดตารางด้านล่าง

ตัวอย่าง  นักศึกษาต้องการชำระเงินในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาจะต้องพิมพ์ใบแจ้งยอดฯใหม่และตรวจสอบจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดฯ ว่าต้องเสียค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด จำนวนเงิน 200 บาท เพิ่มจากเงินค่าลงทะเบียนเรียน

วันเริ่มค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด ดังนี้

ตารางปรับชำระล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา  2560 (แบบเดิม)
วันเริ่มปรับ นักศึกษารหัส 55 ลงไป นักศึกษารหัส 56 ขึ้นไป
21/11/2560 50 50
22/11/2560 100 100
23/11/2560 150 150
24/11/2560 200 200
25/11/2560 200 250
26/11/2560 200 300
27/11/2560 250 350
28/11/2560 300 400
29/11/2560 350 450
30/11/2560 400 500
1/12/2560 450 550
2/12/2560 450 600
3/12/2560 450 650
4/12/2560 500 700
5/12/2560 จัดทำประกาศถอนชื่อฯ 750
6/12/2560 800
7/12/2560 850
8/12/2560 900
9/12/2560 950
10/12/2560 1000
11/12/2560 1050
12/12/2560 1100
13/12/2560 1150
14/12/2560 1200
15/12/2560 1250
16/12/2560 1300
17/12/2560 1350
18/12/2560 1400
19/12/2560 1450
20/12/2560 1500
21/12/2560 จัดทำประกาศถอนชื่อฯ