ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 13 ชั้น

(นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ ชั้น 1อาคารเรียนและปฏิบัติการ 13 ชั้น และหน้าห้องสอบ)

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560

 

หมายเหตุ…นักศึกษาใช้ ดินสอ 2B  สำหรับระบายคำตอบ(เท่านั้น)

 

ภาคเช้า  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

คณะ รายชื่อผู้เข้าสอบ และห้องสอบ
ศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ (40.1 KiB, 190 downloads)
บริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ (115.7 KiB, 486 downloads)
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (37.4 KiB, 563 downloads)
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (44.5 KiB, 351 downloads)

ภาคบ่าย  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

คณะ/วิทยาลัย รายชื่อผู้เข้าสอบ และห้องสอบ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (34.6 KiB, 653 downloads)
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (38.5 KiB, 267 downloads)
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (114.2 KiB, 2275 downloads)
ศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (33.6 KiB, 294 downloads)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (39.5 KiB, 226 downloads)
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (19.8 KiB, 213 downloads)
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (16.8 KiB, 159 downloads)

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560