สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2560
ตุลาคม 11, 2017
การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตุลาคม 27, 2017

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 13 ชั้น

(นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ ชั้น 1อาคารเรียนและปฏิบัติการ 13 ชั้น และหน้าห้องสอบ)

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560

 

หมายเหตุ…นักศึกษาใช้ ดินสอ 2B  สำหรับระบายคำตอบ(เท่านั้น)

 

ภาคเช้า  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

คณะ รายชื่อผู้เข้าสอบ และห้องสอบ
ศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ (40.1 KiB, 168 downloads)
บริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ (115.7 KiB, 450 downloads)
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (37.4 KiB, 530 downloads)
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (44.5 KiB, 324 downloads)

ภาคบ่าย  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

คณะ/วิทยาลัย รายชื่อผู้เข้าสอบ และห้องสอบ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (34.6 KiB, 622 downloads)
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (38.5 KiB, 242 downloads)
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (114.2 KiB, 2175 downloads)
ศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (33.6 KiB, 268 downloads)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (39.5 KiB, 204 downloads)
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (19.8 KiB, 189 downloads)
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (16.8 KiB, 142 downloads)

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560