ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษา 2560/1 แบบอาเซียน
โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น
บริหารธุรกิจ ปริญญาตรีภาคปกติ
Business English 59/60
Business English 57/58
Business Computer
Marketing 59/60
Marketing 57/58
International Business Administration
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี  ภาคปกติ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต