ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ม.6/ปวช.และปวส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียน ปฏิทิน อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา การเรียนปรับพื้นฐาน และข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบ (คลิกดูรายละเอียด)
กรุณาคลิกที่ PDF เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ของแต่ละคณะ เพื่อดูประกาศผล
คณะ ศิลปศาสตร์ PDF
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม PDF
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร PDF
คณะ บริหารธุรกิจ PDF
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ PDF
คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ PDF
คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน PDF
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PDF
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย PDF