ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ม.6/ปวช.และปวส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียน ปฏิทิน อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา การเรียนปรับพื้นฐาน และข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบ (คลิกดูรายละเอียด)
กรุณาคลิกปุ่มค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของแต่ละคณะ เพื่อดูประกาศผล
คณะศิลปศาสตร์ ค้นหา | PDF
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค้นหา | PDF
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ค้นหา | PDF
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค้นหา | PDF
คณะบริหารธุรกิจ ค้นหา | PDF
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ค้นหา | PDF
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ค้นหา | PDF
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ค้นหา | PDF
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค้นหา | PDF
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค้นหา | PDF
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ค้นหา | PDF