ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (เพิ่มเติม) ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ม.6/ปวช.และปวส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัย รับสมัคร (เพิ่มเติม) (คลิกดูรายละเอียด)
ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) (คลิกดูรายละเอียด)

กรุณาคลิกปุ่มค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของแต่ละคณะ เพื่อดูประกาศผล

คณะศิลปศาสตร์ ค้นหา | PDF
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค้นหา | PDF
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ค้นหา | PDF
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค้นหา | PDF
คณะบริหารธุรกิจ ค้นหา | PDF
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ค้นหา | PDF
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ค้นหา | PDF
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ค้นหา | PDF
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค้นหา | PDF
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค้นหา | PDF
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ค้นหา | PDF

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2560