ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

—————————————-

            ด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะครบกำหนดตามวาระใน วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐   เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จึงกำหนดรายละเอียด การดำเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอธิการบดี ดังต่อไปนี้
๑.   คุณสมบัติของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
        –  ตามเอกสารที่แนบลำดับที่ ๑
๒.   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว
        –  ตามเอกสารที่แนบลำดับที่ ๒

.   กรอบการเสนอผลงาน นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
        –  ตามเอกสารที่แนบลำดับที่ ๓

๔.   กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
        สามารถขอรับใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้ที่ ชั้น ๒ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือดาวน์โหลดที่ www.oreg.rmutt.ac.th เป็นไปตามลำดับขั้นตอนดังนี้           

               ๔.๑  การรับสมัคร
     ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ส่งใบสมัคร พร้อมประวัติ ผลงาน นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสารอื่น ที่แสดงถึง

     คุณสมบัติและคุณลักษณะตามข้อบังคับ
               (๑)   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
                        ส่ง ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
               (๒)   ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ส่ง ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
                        ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐
               ๔.๒  การเสนอชื่อ
       ส่วนราชการหรือสภาคณาจารย์และข้าราชการ ส่งใบเสนอชื่อ หนังสือตอบรับยินยอมเข้ารับการสรรหาอธิการบดี รายละเอียด ประวัติ ผลงาน นโยบาย

       แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสารอื่น ที่แสดงถึงคุณสมบัติ และคุณลักษณะตามข้อบังคับ
       ส่ง ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒   ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
               ๔.๓  กำหนดการ วันและเวลา
       วันและเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐   ถึงวันที่      ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

               ๔.๔  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
        วันที่  ๓  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 

        สถานที่ ชั้น ๑ หน้ากองประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th และ www.oreg.rmutt.ac.th 
               ๔.๕  การคัดค้านคุณสมบัติของผู้มีคุณสมบัติ
         ผู้คัดค้านต้องระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่จริงของผู้คัดค้านพร้อมแสดงเหตุผลแห่งการคัดค้าน และพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ระหว่างวันที่ ๔ – ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

         ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
         ส่ง ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
         อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐
              ๔.๖  การนำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
         ผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ นำเสนอนโยบาย แผนการบริหาร จัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี                และเปิดโอกาสให้ ประชาคมรับฟัง คนละไม่เกิน ๓๐ นาที

         วันและเวลา  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป
         สถานที่  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

             ๔.๗  การประชุมพิจารณากลั่นกรอง ผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี
         การสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ คนละไม่เกิน   ๓๐ นาที  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีประชุมพิจารณากลั่นกรองให้ได้ผู้ที่                  เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวนไม่เกิน ๒ รายชื่อ

         วันและเวลา  วันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป
         สถานที่   ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

NameSizeHits
NameSizeHits
01. ประกาศ เรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี12.2 MiB337
02. คุณสมบัติอธิการบดี22.1 KiB220
03. คุณสมบัติอธิการบดี PDF.27.6 KiB265
04. วิสัยทัศน์17.3 KiB194
05. วิสัยทัศน์ PDF.27.6 KiB183
06. กรอบการเสนอผลงาน18.1 KiB192
07. กรอบการเสนอผลงาน PDF.21.7 KiB198
08. แบบ คสอ ๐๐๑126.5 KiB283
09. แบบ คสอ ๐๐๑ PDF.36.6 KiB196
10. แบบ คสอ ๐๐๒49.0 KiB187
11. แบบ คสอ ๐๐๒ PDF.34.8 KiB177
12. แบบ คสอ ๐๐๓52.3 KiB190
13. แบบ คสอ ๐๐๓ PDF.63.3 KiB182
ประกาศ เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี277.0 KiB171
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันนำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดาร และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย8.2 MiB152