ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
—————————————-

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ว่างลงก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนั้นเพื่อให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.  ๒๕๔๙ และปรับปรุง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงกำหนดการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
๑.คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
    ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่ยื่นแบบเสนอรายชื่อ

        ๓.๑.๑ เสนอชื่อผ่านหน่วยงานและส่วนราชการที่บุคลากรสังกัด กำหนดยื่นแบบเสนอรายชื่อ
                   ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๒๔มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
        ๓.๑.๒ หน่วยงานและส่วนราชการยื่นแบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ ชั้น ๒ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

                   ในวันและเวลาราชการ โดยนำแบบเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน ๑๕ ชุด บรรจุซองพร้อมปิดผนึก
๓.๒ แบบเสนอรายชื่อ
        สามารถขอรับแบบเสนอรายชื่อได้ที่ ชั้น ๒ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หรือ ดาวน์โหลดที่ www.oreg.rmutt.ac.th

NameSizeHits
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี598.1 KiB607
คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและเกณฑ์การพิจารณา929.9 KiB191
รายละเอียด กำหนดการและขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทดแทน22.2 KiB229
รายละเอียด กำหนดการและขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทดแทน PDF.72.2 KiB191
แบบ 001 แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 73.5 KiB204
แบบ 001 แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ PDF.67.0 KiB190
แบบ 002 แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ58.3 KiB178
แบบ 002 แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ PDF.75.7 KiB197