แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และจัดกิจกรรมต่างๆในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงลงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี และเพื่อให้เป็นการเหมาะสมกับช่วงเวลาแสดงความอาลัยจึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัตรการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆในงานพิธีประราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้