สำหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเพิ่มในรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษพื้นฐานบังคับ

รหัสวิชา 01320001 และ 01320002 ขอให้นักศึกษาลงให้เช็ครหัสและชื่อรายวิชาให้ตรงกับหลักสูตรของตนเองก่อนลงทะเบียนเพิ่มในระบบทะเบียนนักศึกษา ตามรหัสและชื่อวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หลักสูตรปี…
01320001

 

Fundamental English

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6) เริ่มใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป (หลักสูตรเดิม)
01320001

 

English for Communication 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา     ปี 2558 และปี 2559 (หลักสูตรใหม่) (หากนักศึกษารหัสเก่ามาลงจะไม่สามารถตรวจสอบสำเร็จการศึกษาได้)
01320002

 

Communicative English

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6) เริ่มใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป(หลักสูตรเดิม)
01320002 English for Communication 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา     ปี 2558 และปี 2559 (หลักสูตรใหม่) (หากนักศึกษารหัสเก่ามาลงจะไม่สามารถตรวจสอบสำเร็จการศึกษาได้)