ประกาศ
เรื่อง แจ้งขยายเวลาการส่งใบถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร “W” ในภาคการศึกษาที่ 1/2559
ตามปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 แบบเปิดตามกลุ่มประเทศอาเซียน ได้กำหนด การถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร “W” สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ภายในระหว่างวันที่ 16 ส.ค. – 31 ต.ค. 59 นั้น สืบเนื่องจาก รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) ได้ประชุมนักศึกษาที่กู้ กยศ. และ กรอ. และมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 จำนวน 174 ราย เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและเพิ่มเกรดเฉลี่ยให้ได้ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาและหารือการถอนรายวิชา ดังนั้น สวท. ขอแจ้งขยายเวลาการส่งใบถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร “W”  ได้ถึงวันที่ 14 พ.ย. 59 สำหรับนักศึกษาทุกคน