ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปริญญาตรี (โควตา)ประจำปีการศึกษา 2560
ตุลาคม 19, 2016
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตุลาคม 28, 2016

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีกับนาง สมจิตร์ สุวรักษ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีกับ
นางสมจิตร์ สุวรักษ์
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ