สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีกับนาง สมจิตร์ สุวรักษ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีกับ
นางสมจิตร์ สุวรักษ์
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ