สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2559

สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ  
จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2559 (117.9 KiB, 1807 downloads)
G-Student-new2559
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ  
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2559 (60.0 KiB, 1089 downloads)
G-Student2559
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี 2559 (92.5 KiB, 874 downloads)
 G-Student-year2559
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558  จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา  ระดับการศึกษา   และเพศ  
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2558 (132.9 KiB, 774 downloads)
 G-Graduate2558
ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ