ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในการสอบสัมภาษณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ

รายละเอียดเพิ่มเติมในการสอบสัมภาษณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2560
(สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 เนื่องจากจำนวน ผู้สมัครของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจำนวนมาก
เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรม จึงขอประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

– เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดห้องสอบข้อเขียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ช้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

– เวลา 09.30 น.
สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(พื้นฐานคณิตศาสตร์  พื้นฐานฟิสิกส์  พื้นฐานวิศวกรรม)

– เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ที่ภาควิชาที่สมัคร