ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และสถานที่สอบ
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี ( โควตา )
ประจำปีการศึกษา 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตา) ปีการศึกษา 256011.3 MiB3040
คณะบริหารธุรกิจ (โควตา) ปีการศึกษา 256039.5 MiB12570
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตา) ปีการศึกษา 25606.9 MiB2174
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โควตา) ปีการศึกษา 256039.6 MiB12430
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (โควตา) ปีการศึกษา 256012.7 MiB2829
คณะศิลปศาสตร์ (โควตา) ปีการศึกษา 256011.1 MiB2600
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โควตา) ปีการศึกษา 25607.5 MiB1574
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา) ปีการศึกษา 256010.9 MiB2022
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โควตา) ปีการศึกษา 256021.2 MiB4645
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (โควตา) ปีการศึกษา 25609.9 MiB2312
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (โควตา) ปีการศึกษา 25604.9 MiB1159