ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และสถานที่สอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี ( โควตา )ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และสถานที่สอบ
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี ( โควตา )
ประจำปีการศึกษา 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตา) ปีการศึกษา 256011.3 MiB3062
คณะบริหารธุรกิจ (โควตา) ปีการศึกษา 256039.5 MiB12636
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตา) ปีการศึกษา 25606.9 MiB2198
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โควตา) ปีการศึกษา 256039.6 MiB12487
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (โควตา) ปีการศึกษา 256012.7 MiB2886
คณะศิลปศาสตร์ (โควตา) ปีการศึกษา 256011.1 MiB2627
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โควตา) ปีการศึกษา 25607.5 MiB1595
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา) ปีการศึกษา 256010.9 MiB2046
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โควตา) ปีการศึกษา 256021.2 MiB4667
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (โควตา) ปีการศึกษา 25609.9 MiB2336
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (โควตา) ปีการศึกษา 25604.9 MiB1183