ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2560 ที่ส่งใบสมัครสอบฯ แต่ไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีหลักฐาน การชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท

ประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)   ปีการศึกษา 2560  ที่ส่งใบสมัครสอบฯ แต่ไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ  เนื่องจากไม่มีหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้
       1.ส่งใบสมัครผ่านสถานศึกษาและไม่มีหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 85 คน
       2.ส่งใบสมัครโดยไม่ผ่านสถานศึกษาและไม่มีหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 30 คน
           รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 115 ราย

หากท่านตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่า
      1.มีรายชื่อตรงตามที่แจ้งและได้ชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาทแล้ว ให้แฟ็กซ์หลักฐานการชำระเงิน  ค่าสมัครสอบให้ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ              ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2577-5028 หรือ Hotmail : nicha.suk@hotmail.com   ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  26 กันยายน 2559  ในเวลา 9.00 – 16.00 น.
      2.มีรายชื่อตรงตามที่แจ้งและไม่ได้ชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท ให้ดำเนินการดังนี้
          2.1  ติดต่อที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559  เวลา 9.00 – 15.30 น.   เพื่อชำระเงินค่าสมัครสอบ
          2.2 หรือชำระค่าสมัครสอบโดยธนาณัติเพื่อรับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี  ชื่อผู้รับเงิน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และให้สั่งหลักฐาน                    ธนาณัติที่ Email : oreg-rmutt@hotmail.com ภายในวันที่ 27 กันยายน 2559  และให้นำส่งธนาณัติฉบับจริงให้ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
ในวันที่  8 ตุลาคม 2559 ในเวลา 9.00 – 12.00 น.

เพื่อฝ่ายรับเข้าศึกษาฯ  จะได้เพิ่มเติมรายชื่อให้มีสิทธิ์ข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
โดยให้ผู้ที่ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบเพิ่มเติมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ  ได้ในวันที่ 30 กันยายน 2559

 

                                                                            ณ วันที่ 23 กันยายน 2559

                                                                            ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

                                                                            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลธัญบุรี

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2560 ส่งใบสมัครโดยผ่านสถานศึกษาและไม่มีหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ115.9 KiB1435
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2560 ส่งใบสมัครโดยไม่ผ่านสถานศึกษาและไม่มีหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ69.1 KiB1812