สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559  เพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

วัน/เวลา นักศึกษาคณะ/วิทยาลัย เอกสาร/โทรศัพท์ สถานที่
วันที่ 12- 13 กันยายน 2559

เวลา 08.30 – 16.30 น.

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

1.ขอให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด

2.ขอให้นักศึกษานำโทรศัพท์
ส่วนตัวมาด้วย เพื่อใช้ในการดำเนินการกับบัตรนักศึกษา

 

ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2559

เวลา 08.30 – 16.30 น.

– คณะศิลปศาสตร์

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

– คณะบริหารธุรกิจ

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

– คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 16 กันยายน 2559

เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาดำเนินการในวันที่ 12 – 15 กันยายน 2559

ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อของนักศึกษาและลำดับที่

ทะเบียนรายชื่อของนักศึกษาและลำดับที่ รอบที่1 (504.5 KiB, 1737 downloads)
   
ทะเบียนรายชื่อของนักศึกษาและลำดับที่ รอบที่2 (152.5 KiB, 1053 downloads)