ประกาศแจ้งวันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด

ประกาศแจ้งวันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด

          นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2559 ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้

  1. นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินใหม่ในวันที่นักศึกษาต้องการชำระในระบบลงทะเบียนของนักศึกษา (ห้ามใช้ใบเดิมที่ไม่มีค่าปรับ)
  • โดยนักศึกษาที่เข้าปี 2555 ลงไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. – 5 ก.ย. 2559
  • นักศึกษาที่เข้าปี 2556 เป็นต้นไป (เหมาจ่าย) เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. – 25 ก.ย. 2559
  1. ตรวจสอบจำนวนเงิน ค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯตามวันที่นักศึกษาจะชำระ ก่อนนำไปชำระกับธนาคารฯ ตามกำหนดตารางด้านล่าง

ตัวอย่าง  นักศึกษาต้องการชำระเงินในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นักศึกษาจะต้องพิมพ์ใบแจ้งยอดฯใหม่และตรวจสอบจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดฯ ว่าต้องเสียค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด จำนวนเงิน 200 บาท เพิ่มจากเงินค่าลงทะเบียนเรียน

  • วันเริ่มค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด ดังนี้
รายการ ค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด ค่าปรับวันละ 50 บาท
นศ.ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556
(นักศึกษาที่เข้าปี 55 ลงไป)
ปรับไม่เกิน 500 บาท เว้นวันหยุดราชการ

เริ่ม วันที่ 23 ส.ค. – 5 ก.ย. 2559

นศ.ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่ 23 ส.ค. – 25 ก.ย. 2559

23 ส.ค.59 50  บาท 50  บาท
24 ส.ค.59 100 บาท 100  บาท
25 ส.ค.59 150 บาท 150  บาท
26 ส.ค.59 200 บาท 200  บาท
27 ส.ค.59 วันหยุดราชการ 250  บาท
28 ส.ค.59 วันหยุดราชการ 300  บาท
29 ส.ค.59 250 บาท 350  บาท
30 ส.ค.59 300 บาท 400  บาท
31 ส.ค.59 350 บาท 450  บาท
1 ก.ย. 59 400 บาท 500  บาท
2 ก.ย. 59 450 บาท 550  บาท
3 ก.ย. 59 วันหยุดราชการ 600  บาท
4 ก.ย. 59 วันหยุดราชการ 650  บาท
5 ก.ย. 59 500 บาท 700  บาท
6 ก.ย. 59 สวท.ดำเนินการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา 750  บาท
7 ก.ย. 59 800  บาท
8 ก.ย. 59 850  บาท
9 ก.ย. 59 สวท.ดำเนินการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา 900  บาท
10 ก.ย. 59 950  บาท
11 ก.ย. 59 1,000  บาท
12 ก.ย. 59 1,050  บาท
13 ก.ย. 59 1,100  บาท
14 ก.ย. 59 1,150  บาท
15 ก.ย. 59 1,200  บาท
16 ก.ย. 59 1,250  บาท
17 ก.ย. 59 1,300  บาท
18 ก.ย. 59 1,350  บาท
19 ก.ย. 59 1,400  บาท
20 ก.ย. 59 1,450  บาท
21 ก.ย. 59 1,500  บาท
22 ก.ย. 59 1,550  บาท
23 ก.ย. 59 1,600  บาท
24 ก.ย. 59 1,650  บาท
25 ก.ย. 59 1,700  บาท
26 ก.ย. 59 สวท.จะดำเนินการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา

หากนักศึกษาชำระเงินหลังจากที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา