โครงการอบรม RMUTT’Smart Teacher Model รุ่นที่ 1  วันที่ 13-17 มิถุนายน 2559

โครงการอบรม RMUTT’Smart Teacher Model รุ่นที่ 2  วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559

โครงการอบรม RMUTT’Smart Teacher Model รุ่นที่ 3  วันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559

โครงการอบรม RMUTT’Smart Teacher Model รุ่นที่ 4  วันที่ 11-15 กรกฏาคม 2559

โครงการอบรม RMUTT’Smart Teacher Model รุ่นที่ 5  วันที่ 25-29 กรกฏาคม 2559

 ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ(ตึก13ชั้น)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เอกสารประกอบการอบรม RMUTT Smart Teacher Model – CDIO

NameSizeHits
NameSizeHits
1 Introduction5.4 MiB854
2 Design Thinking2.5 MiB335
3 Active Learning1.0 MiB393
4 Program Evaluation2.9 MiB406
Summative VS Formative Assessments2.4 MiB228
การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้15.1 MiB566
การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้23.8 MiB489
ตัวอย่างการประเมินผลรายวิชา1.0 MiB20344
สอนศิษย์ให้คิดเป็น2.0 MiB708
สอนศิษย์ให้คิดเป็น.PPT4.1 MiB1522