ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) สอบตรง มทร.ธัญบุรี 59
เมษายน 26, 2016
ประกาศผลสอบข้อเขียน(เพิ่มเติม) สอบตรง มทร.ธัญบุรี 59
พฤษภาคม 2, 2016

รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เกิน 1 ปี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557