กำหนดการส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา / ทำบัตรนักศึกษา / ตรวจสุขภาพ ของนักศึกษาระบบโควตา ปีการศึกษา 2559

 

แจ้งกำหนดการส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา / ทำบัตรนักศึกษา / ตรวจสุขภาพ  ของนักศึกษาระบบโควตา ปีการศึกษา 2559  ใหม่

นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 ที่ได้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  ให้  Download  ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  ได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2559 เป็นต้นไป   และส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2559  ดังนี้

วันที่ 18 มิถุนายน 2559
คณะ รอบเช้า

เวลา 08.00 – 12.00 น.

รอบบ่าย

เวลา 13.00 – 16.00 น.

·          คณะวิศวกรรมศาสตร์

·          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา /

ทำบัตรนักศึกษา

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ

ตรวจสุขภาพ

ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48

พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

·          คณะศิลปศาสตร์

·          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

·          คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตรวจสุขภาพ

ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48

พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา /

ทำบัตรนักศึกษา

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 19 มิถุนายน 2559    
คณะ รอบเช้า

เวลา 08.00 – 12.00 น.

รอบบ่าย

เวลา 13.00 – 16.00 น.

·          คณะบริหารธุรกิจ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา /

ทำบัตรนักศึกษา

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ

ตรวจสุขภาพ

ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48

พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

·          คณะเทคโนโลยีการเกษตร

·          คณะศิลปกรรมศาสตร์

·          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

·         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

·          วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ตรวจสุขภาพ

ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48

พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา /

ทำบัตรนักศึกษา

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ

เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

        เมื่อนักศึกษา Download  ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว  ให้นักศึกษา จัดเรียงเอกสารแนบใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบตามลำดับ ดังนี้

  1.   ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิม หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่สวมหมวก)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขนาด A4 จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าที่มีบ้านเลขที่และชื่อ-นามสกุล นักศึกษา) ขนาด A4 จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียน

แสดงผลการเรียน) ขนาด A4 จำนวน 1 ชุด
5. ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2559
5.1 ฉบับสำเนา  สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ตรงกับฉบับจริงและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ใช้กระดาษขาวขนาด A4 เท่านั้น  จำนวน 1 ชุด

5.2  ฉบับจริง  สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและส่งคืนนักเรียน/นักศึกษาทันที
6. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง