กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

1.นักศึกษาปีการศึกษา 2559 คนละ 200 บาท/ปี (เก็บรวมในอัตราเหมาจ่ายแล้ว)
เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น.
2.นักศึกษาปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 คนละ 200 บาท/ปี (เก็บรวมในอัตราเหมาจ่ายแล้ว)
เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น.
3.นักศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 คนละ 140 บาท/ปี
เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร 02-549-3022

กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (540.0 KiB, 414 downloads)