ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ สอบตรง มทร.ธัญบุรี 59

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา  บันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

คลิก


ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ สอบตรง มทร.ธัญบุรี 59

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์59

1.คณะศิลปศาสตร์
2.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.คณะบริหารธุรกิจ
6.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7.คณะศิลปกรรมศาสตร์
8.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.สถาปัตยกรรมศาสตร์
11.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
——————————————————————————————

กำหนดการสำหรับผู้สอบผ่านสัมภาษณ์


ค่าบำรุงการศึกษา

กำหนดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา
——————————————————————————————
ประกาศรับเพิ่มเติม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สอบตรง 59 รับเพิ่ม

คณะบริหารธุรกิจ สอบตรง 59 รับเพิ่ม ข้อมูล ณ 24 มีค.59

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบตรง 59 รับเพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบตรง 59 รับเพิ่ม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สอบตรง 59 รับเพิ่ม ข้อมูล ณ 24 มีค.59

คณะศิลปศาสตร์ สอบตรง 59 รับเพิ่ม

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สอบตรง 59 รับเพิ่ม

ปฏิทินรับสมัครสอบตรง ปี 2559 รอบที่ 2