ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ประกาศผลสอบการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

ประกาศ ณ วันที่  11 มีนาคม 2559

ประกาศผลสอบ (263.8 KiB, 602 downloads)