ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง งดการเรียนการสอน
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง)
ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ซึ่งช่วงวันดังกล่าวมีการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคพิเศษ 
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอให้งดการเรียนการสอนในระหว่างวันเสาร์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 จำนวน 2 วัน 
ทั้งนี้ขอให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอนชดเชยโดยนัดหมายตามวันที่ เวลาที่เหมาะสม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง งดการเรียนการสอน (6.3 MiB, 345 downloads)