การขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์
มกราคม 13, 2016
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตา 60 เพิ่มเติม
มกราคม 29, 2016

ประกาศแจ้งวันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

                                                        ประกาศแจ้งวันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด
                                                                      ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในวันที่ 19 – 26 มกราคม 2559  ขอให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินใหม่ในวันที่นักศึกษาต้องการชำระในระบบลงทะเบียนของนักศึกษา
(ห้ามใช้ใบเดิมที่ไม่มีค่าปรับล่าช้า)
•  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  2556 เริ่มชำระเงินล่าช้าตั้งแต่วันที่  27 มกราคม   2559  ถึงวันที่  9 กุมภาพันธ์  2559 (นศ.ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 ค่าปรับวันละ 50 บาท เว้นวันหยุดราชการ  ไม่เกิน 500 บาท )
•  นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป เริ่มชำระเงินล่าช้าตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม   2559 
ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559 (นศ.ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไปค่าปรับวันละ 50 บาท ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เกิน 2,000 บาท)
2. ขอให้ตรวจสอบจำนวนเงิน ค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด  ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯตามวันที่นักศึกษา จะชำระก่อนนำไปชำระกับธนาคารฯ
ตัวอย่าง  นักศึกษาต้องการชำระเงินในวันที่ 27 ม.ค. 2559 นักศึกษาจะต้องเข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดฯ ใหม่และตรวจสอบจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดฯ โดยจะมีค่าปรับ  50  บาท     
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2550     หมวด  3  การลงทะเบียนเรียน  ข้อ 10(6)  ระบุว่า “สำหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและ  ชำระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาปกติหากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ชำระเงิน มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา”