ขั้นตอน
1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษาทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เพื่อบันทึกข้อมูลแจ้ง ส าเร็จการศึกษา (ตามขั้นตอนที่แจ้งหน้าเว็บไซต์)
2. นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและน าไป ชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตามกำหนด ระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอด
3. นักศึกษาพิมพ์แบบขอสำเร็จการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมแนบหลักฐานการช าระเงิน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา
ลงนามรับรอง

4. นักศึกษานำแบบขอสำเร็จการศึกษาและขึ้น ทะเบียนบัณฑิต พร้อมรูปถ่ายสวมครุย และ หลักฐานการชำระเงิน ส่งแผนกทะเบียน คณะ/วิทยาลัย
ให้รวบรวมส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิมพ์ สรุปรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ส่งให้คณะ/ วิทยาลัย เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา หากมีผู้ขอสำเร็จการศึกษาเพิ่มเติม หรือชื่อตกหล่น ให้คณะ/ วิทยาลัย ทำบันทึกส่งเพิ่มเติมมาที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารหลักฐานประกอบ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
3. ส าเนาหลักฐานการชำระเงิน จ านวน 1 ฉบับ ค่าธรรมเนียม
    1. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
    2. ค่าใบแสดงผลการศึกษา 2 ฉบับๆ ละ 50 บาท จำนวน 100 บาท

การรับเรื่องร้องเรียน ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 2549 3606-9 หรือ http://www.oreg.rmutt.ac.th