การขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์

แจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
    ขั้นตอน
  1. บันทึกการแจ้งสำเร็จการศึกษา
  2. กดปุ่ม แจ้งสำเร็จ
  3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ธนาคาร
  4. ให้นศ.ชำระเงินที่ธนาคารตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดเท่านั้น
  5. ให้นักศึกษาส่งหลักฐานการแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมสำเนาหลักฐานการชำระเงินเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
    หัวหน้าสาขาวิชา ลงนามรับรอง แล้วส่งที่แผนกทะเบียนคณะ/วิทยาลัย พร้อมแนบรูปถ่ายสวมครุยขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ