ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น
ธันวาคม 25, 2015
การขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์
มกราคม 13, 2016

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

download

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   
ครั้งที่  29  ประจำปีการศึกษา 2557  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วันที่ 5 – 9 กันยายน 2559
                       
  จำนวนบัณฑิตทั้งสิ้น   28,787   ราย            
                       
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559    รวมช่วงเช้าและช่วงบ่าย 5,112   ราย     บัณฑิต      
ช่วงเช้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ           2,533  ราย
  รวม             2,533  ราย
                       
ช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ           2,411  ราย
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี           168  ราย
   – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       168   ราย        
  รวม             2,579  ราย
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559    รวมช่วงเช้าและช่วงบ่าย 6,797   ราย            
ช่วงเช้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา           3,386  ราย
   – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     614   ราย        
   – คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์       2,413   ราย        
   – คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์     329   ราย        
   – วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ     30   ราย        
   รวม             3,386  ราย
                       
ช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา           2,121  ราย
   – คณะวิศวกรรมศาสตร์       2,121   ราย        
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี           1,290  ราย
   – คณะวิศวกรรมศาสตร์       1,290   ราย        
  รวม             3,411  ราย
                         
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559   รวมช่วงเช้าและช่วงบ่าย 6,006   ราย            
ช่วงเช้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           2,866  ราย
   – ศูนย์กลาง มทร.อีสาน       1,679   ราย        
   – วิทยาเขตสกลนคร       693   ราย        
   – วิทยาเขตกาฬสินธุ์       494   ราย        
  รวม             2,866  ราย
                       
ช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           2,023  ราย
   – วิทยาเขตขอนแก่น       1,190   ราย        
   – วิทยาเขตสุรินทร์       833   ราย        
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี           1,117  ราย
   – คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์       442   ราย        
   – คณะเทคโนโลยีการเกษตร       331   ราย        
   – คณะศิลปศาสตร์       280   ราย        
   – วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย       64   ราย        
  รวม             3,140  ราย
 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รวมช่วงเช้าและช่วงบ่าย 5,654   ราย            
ช่วงเช้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           2,966  ราย
   – คณะบริหารธุรกิจ       1,098   ราย        
   – คณะวิศวกรรมศาสตร์       445   ราย        
   – คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์       450   ราย        
   – คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน       212   ราย        
   – คณะศิลปศาสตร์       217   ราย        
   – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       103   ราย        
   – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม       240   ราย        
   – คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น     86   ราย        
   – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ     115   ราย        
  รวม             2,966  ราย
                       
ช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี           2,688  ราย
   – คณะบริหารธุรกิจ       1,387   ราย        
   – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       361   ราย        
   – คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน       603   ราย        
   – คณะศิลปกรรมศาสตร์       337   ราย        
  รวม             2,688  ราย
                       
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559    รวมช่วงเช้าและช่วงบ่าย 5,218   ราย            
ช่วงเช้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์           2,334   ราย
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี           518   ราย
   – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม       518   ราย        
  รวม             2,852   ราย
ช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก           2,366   ราย
  รวม             2,366   ราย