ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น กลุ่มที่ 1
NameSizeHits
NameSizeHits
01-คณะศิลปศาตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ448.2 KiB1829
01-คณะศิลปศาตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ/เทียบโอน94.4 KiB424
02-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ969.6 KiB4229
03-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ472.2 KiB1325
04-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ293.3 KiB1425
05-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี ภาคปกติ687.1 KiB898
06-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ174.6 KiB577
07-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ99.0 KiB806
08-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ243.6 KiB967
09-วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี ภาคปกติ168.8 KiB591
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น กลุ่มที่ 2
NameSizeHits
NameSizeHits
01-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ภาคปกติ769.0 KiB1507
02-คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ภาคปกติ1.6 MiB3888
03-คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ291.9 KiB1668
04-คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ118.6 KiB936
05-คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ168.2 KiB812
06-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ487.5 KiB571
07-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ205.6 KiB427
08-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ163.1 KiB503
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น กลุ่มที่ 3
NameSizeHits
NameSizeHits
01-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี ภาคปกติ309.0 KiB997
02-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ69.0 KiB595
03-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ145.1 KiB1053
04-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ452.4 KiB808
05-คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ435.8 KiB550
05-คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ704.8 KiB894
06-คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ภาคปกติ413.7 KiB1283
07-คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ214.1 KiB643
08-คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ279.9 KiB618