ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น กลุ่มที่ 1
NameSizeHits
NameSizeHits
01-คณะศิลปศาตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ448.2 KiB1852
01-คณะศิลปศาตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ/เทียบโอน94.4 KiB474
02-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ969.6 KiB4304
03-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ472.2 KiB1412
04-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ293.3 KiB1457
05-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี ภาคปกติ687.1 KiB922
06-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ174.6 KiB594
07-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ99.0 KiB830
08-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ243.6 KiB984
09-วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี ภาคปกติ168.8 KiB612
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น กลุ่มที่ 2
NameSizeHits
NameSizeHits
01-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ภาคปกติ769.0 KiB1529
02-คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ภาคปกติ1.6 MiB3941
03-คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ291.9 KiB1707
04-คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ118.6 KiB956
05-คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ168.2 KiB854
06-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ487.5 KiB587
07-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ205.6 KiB444
08-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ163.1 KiB518
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น กลุ่มที่ 3
NameSizeHits
NameSizeHits
01-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี ภาคปกติ309.0 KiB1013
02-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ69.0 KiB606
03-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ145.1 KiB1080
04-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ452.4 KiB827
05-คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ435.8 KiB574
05-คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ704.8 KiB915
06-คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ภาคปกติ413.7 KiB1331
07-คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอน ภาคปกติ214.1 KiB664
08-คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ279.9 KiB635