เปิดรับนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559
พฤศจิกายน 17, 2015
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น
ธันวาคม 25, 2015

ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2558(แบบอาเซียน)

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (แบบอาเซียน)

รายการ ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษา
2/2558 ฤดูร้อน/2558

1. การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน

   

   1.1  นักศึกษาใหม่ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

   1.2  นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนผ่าน  เว็บไซต์ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน เป็นกลุ่มดังนี้

   

 กลุ่มที่ 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์

              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

28 – 30 ธ.ค. 58 16 – 17 พ.ค. 59

 กลุ่มที่ 2  คณะบริหารธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

31 ธ.ค. 58 – 2 ม.ค. 59 18 – 19 พ.ค. 59

 กลุ่มที่ 3  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์

3 – 5 ม.ค. 59 20 – 21 พ.ค. 59

 กลุ่มที่ 4  สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนผ่าน

         WEB ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน

6 – 7 ม.ค. 59 22 – 23 พ.ค. 59

   1.3  ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา

8 – 18 ม.ค. 59 24 – 30 พ.ค. 59

   1.4  การชำระเงิน

19 – 26 ม.ค. 59 31 พ.ค. – 6 มิ.ย. 59

   1.5  วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

   

      1.5.1  นศ.ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 ค่าปรับวันละ 50 บาท
เว้นวันหยุดราชการ ไม่เกิน 500 บาท

27 ม.ค. – 9 ก.พ. 59  

7 – 15 มิ.ย. 59

      1.5.2  นศ.ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป   ค่าปรับวันละ
50 บาท ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ไม่เกิน 2,000 บาท

27 ม.ค.– 16 ก.พ. 59

   1.6  การถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร “W”

   

      1.6.1  นศ.ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556

               (เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท)

19 ม.ค. – 4 เม.ย. 59 31 พ.ค. – 11 ก.ค. 59

      1.6.2  นศ.ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

               (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

19 ม.ค. – 21 มี.ค. 59 31 พ.ค. – 4 ก.ค. 59

2. การประเมินผลการศึกษา

       –  วันสุดท้ายที่คณะ/วิทยาลัยบันทึกค่าระดับคะแนนในเว็บไซต์

23 พ.ค. 59 8 ส.ค. 59

3. การขอสำเร็จการศึกษา

       –  วันแรกและวันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์

12 ม.ค. – 10 ก.พ. 59 24 พ.ค. – 7 มิ.ย. 59

       –  สวท. ดำเนินการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเข้าประชุมสภาวิชการฯ

2 มิ.ย. 59 1 ก.ย. 59

       –  สวท. ดำเนินการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ

22 มิ.ย. 59 28 ก.ย. 59

4. อื่นๆ

      –  วันเปิดภาคการศึกษา  สำหรับนักศึกษา  ภาคปกติ

11 ม.ค. 59 23 พ.ค. 59

       –  วันเปิดภาคการศึกษา  สำหรับนักศึกษา  ภาคพิเศษ

9 ม.ค. 59 21 พ.ค. 59

      –  วันสอบกลางภาค

 

27 ก.พ. – 6 มี.ค. 59

 

18 – 24 มิ.ย. 59

      –  วันสอบปลายภาค

2 – 15 พ.ค. 59 23 ก.ค. – 1 ส.ค. 59

      –  วันสุดท้ายของภาคการศึกษา

15 พ.ค. 59 1 ส.ค. 59

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

หมายเหตุ :
1.  ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นักศึกษา/ผู้เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบจาก  www.oreg.rmutt.ac.th ทุกครั้ง
2.  ให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอน/สอนชดเชยในภาคการศึกษาทั้งภาคปกติ/ภาคพิเศษให้ครบ 15 สัปดาห์
และการเบิกจ่ายค่าสอน เบิกได้ไม่เกิน 15 สัปดาห์/ภาคการศึกษา