ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) เพิ่มเติม
พฤศจิกายน 10, 2015
เปิดรับนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559
พฤศจิกายน 17, 2015

นักศึกษาโควตาที่ผู้ปกครองทำงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประสงค์จะเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

นักศึกษาโควตาที่ผู้ปกครองทำงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประสงค์จะเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

นักศึกษาที่มีผู้ปกครองทำงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สามารถนำใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
ที่ชำระเงินผ่านธนาคารเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ภายใน 6 เดือน นับตั้งวันที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน
โดยดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารตาม
link นี้ (ไฟล์ pdf)

เพื่อแนบประกอบการเบิกจ่าย http://www.rmutt.ac.th/?p=27648
(ระเบียบ การเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบพิเศษเข้าศึกษาปี 56 เป็นต้นไป)


ส่วนนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส  และต้องการใบเสร็จเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
ขอให้มาติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ ฝ่ายการเงิน กองคลัง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายการเงิน กองคลัง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 02-549-4109