ติดตามข่าวสารการรับสมัคร (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559
ตุลาคม 29, 2015
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) เพิ่มเติม
พฤศจิกายน 10, 2015

ประกาศการรับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองอนุมัติปริญญา

ระกาศการรับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองอนุมัติปริญญา
รายการ ภาคการศึกษา
1/2557
ภาคการศึกษา
2/2557
ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน(แบบอาเซียน)/2557
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ 22 ม.ค. 58 18 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58
กำหนดการรับเอกสาร ณ ห้อง One Stop Service 26 ก.พ. 58 25 มิ.ย. 58 24 ก.ย. 58