การใช้ระบบงานทะเบียนนักศึกษา

 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา  โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ลำดับที่ ขั้นตอน
1

นักศึกษาเข้าสู่เว็บไซต์  www.oreg.rmutt.ac.th

Slide1

2

ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู  “เข้าสู่ระบบ”

Slide2

3 ให้นักศึกษาใส่  “รหัสประจำตัว  และรหัสผ่าน” 

  • รหัสประจำตัว  เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาที่มีจำนวน  13  หลัก  ตัวอย่าง 115910102015-0
  • รหัสผ่าน  มีจำนวน  4  หลัก  คือ  เลข 4 ตัวท้ายของรหัสประจำตัวนักศึกษา
    ตัวอย่าง  
    รหัสนักศึกษา 115910102015-0  รหัสผ่าน  คือ  0150

Slide3

 4

เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจดูรายละเอียดต่างๆ ได้

ตามเมนูที่ปรากฎด้านซ้าย

Slide4